ბუღალტერიის სასწავლო კურსები
 
 • თეორიული და პრაქტიკული ბუღალტერია
 • კომპიუტერული ბუღალტერია : პროგრამა ORIS, info


მიზნობრივი ჯგუფი:


1. დამწყები ბუღალტრები, ბიზნეს- ეკონომიკური ფაკულტეტის სტუდენტები და კურსდამთავრებულები.
მოქმედი ბუღალტრები.
2. კურსი რეკომენდირებულია ასევე ნებისმიერი მსმენელთათვის, ვინც ახლა აპირებს  ბუღალტრული აღიცხვის შესწავლას და არ აქვს განათლება ეკონომიკურ  სფეროში, ვისაც სურვილი აქვს პროფესიონალურ დონეზე შეისწავლოს
ბუღალტრული აღრიცხვა .კურსის აღწერა:

კურსი მოცავს როგორ ბუღალტრულ აღრიცხვას, ასევე საგადასახადო საქმის საკვანძო საკითხებს, გადასახადების სახეებს, ვადებს , დაანგარიშებასა და დეკლარირებას.

კონკრეტული თემების ამოწურვის შემდეგ მსმენელს ეძლევა შესაძლებლობა პრაქტიკულად ააწყოს ვირტუალური ორგანიზაცია პირველადი დოკუმენტების საფუძველზე და გააკეთოს მოგება- ზარალის ანგარიშგება საბოლოო დოკუმენტების სახით.

 

პროგრამა:

 •  ბუღალტრული აღრიცხვის ძირითადი ცნებები და განმარტბები;
 •  საწარმოს ბალანსი, საბალანსო ელემენტები
 • ანგარიშთა გეგმა, ორმაგი და "ტე" გატარებები
 • ძირითადი საშუალებები (შეძენა, ცვეთა, ცვეთის დარიცხვის უწყისი, გასვლა, აფასება)
 • არამატერიალური აქტივები
 • სასაქონლო მატერიალური ფასეულობები
 • უწყვეტი და პერიოდული მეთოდი
 • ხელფასი, ხელფასის დარიცხვის უწყისი
 • ფინანსური შედეგის განსაზღვრა
 • მოგება-ზარალის უწყისი
 • იჯარა
 • სავალიუტო კურსთაშორის სხვაობა
 • საგადასახადო ვალდებულებები
 • დღგ, საშემოსავლო გადასახადი
 • ქონების გადასახადი, მოგების გადასახადი
 • პირველადი, საბოლოო და მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტების შევსება (გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაცია, დამატებითი ღირებულების გადასახადის
 • დეკლარაცია, მოგების გადასახადის დეკლარაცია, სალაროს შემოსავლიდა და გასავლის ორდერი, სასაქონლო ზედნადები, ანგარიშ-ფაქტურა, ბრუნვათა უწყისი)

პროგრამა -  ORIS

 • ორგანიზაციის რეგისტრაცია, ანგარიშთა გეგმის აწყობა
 • ორმაგი გატარებები, სასაქონლო მატერიალური მარაგები
 • ძირითადი საშუალებები,
 •  დოკუმენტაცია
 • სამეურნეო ოპარაციები , ვალუტა
 •  ხელფასები, მოგება ზარალის უწყისი
 •  ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი
 •  ცვეთის დარიცხვა ფორმები და დეკლარირება
 • მოგება - ზარალის უწყისი
 •  ბალანსი

 

გაიცემა სერთიფიკატი და რეკომენდაცია .

 

სრული კურსი მოიცავს თეორიულ , პრაქტიკულ და კომპიუტერულ ბუღალტერიას (ORIS), კურსის ხანგრძლივობაა - თვენახევარი.

 მათ ვისაც გავლილი აქვს ბუღალტერიის კურსები, შეუძლიათ ცალკე გაიარონ ორისის ან ინფოს კურსი


საკონტაქტო ინფორმაცია:
მის.: თბილისი, მეტრო " პოლიტექნიკური“, კოსტავას 72 ; (ხალიკ ბანკის გვერდით)
ტელეფონი: 2 23 83 39 ; 599 116035
ვებ გვერდი : www.vjcenter.ge
ელ-ფოსტა: vjcenter15@gmail.com
დაგვიმეგობრდი Facebook- ზე: Facebook/V&J centerკურსის დასრულების და ტესტირების შემდეგ გაიცემა სერთიფიკატი.